Ngày: Tháng Một 4, 2023

Hợp đồng tương lai trong Forex

Tương lai tiền tệ là một hợp đồng tài chính phái sinh giữa hai bên trong đó người mua và người bán đồng ý trao đổi một lượng cụ thể của một loại tiền tệ này lấy một loại tiền

Read More